Rzecznik Praw Ucznia

FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW UCZNIA

PEŁNI PANI ELŻBIETA DADACZ

Pytania i wnioski uczniowie mogą zgłaszać osobiście lub kierować drogą mailową na adres: [email protected]

Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

To nauczyciel, który pomaga rozwiązywać konflikty na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel i nauczyciel-uczeń.

Kiedy należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Uczniowie mogą  zwrócić się do Rzecznika, aby uzyskać poradę, wyjaśnienie, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować zarówno w przypadku indywidualnego ucznia, jak też całej klasy.

Rola rzecznika:

 • propagowanie praw ucznia i dziecka
 • reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia
 • mediacja między stronami konfliktu, doradzanie w sytuacjach konfliktowych
 • podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim,wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku      wystąpienia sporu
 • interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania (zgłoszenia sprawy w formie pisemnej)

Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?

Rzecznik Praw Ucznia dokładnie zapoznaje się z problemem i opiniami zainteresowanych stron i stara się rozwiązać problemową sytuację. Pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie. Spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku pozytywnego  rozstrzygnięcia spornej kwestii – ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Podstawowe obowiązki rzecznika:

 • dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole
 • rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole
 • zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole
 • mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia
 • składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z podjętych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu

Pamiętaj:

 • Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję,
 • Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia,
 • Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji,
 • Rzecznik nie pełni stałych dyżurów – możesz zgłosić się do niego w dowolnym momencie.

Prawa ucznia znajdziesz w takich dokumentach, jak:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawa o systemie oświaty,
 • Konwencja o prawach dziecka,
 • Statut Szkoły.

Masz PRAWO m.in. do:

 • bezpłatnej nauki aż do ukończenia 18 roku życia.
 • poszanowania życia prywatnego i życia rodzinnego oraz decydowania o życiu osobistym. Oznacza to, że nikt nie może Cię poniżać, ubliżać Ci, stosować wobec Ciebie przemoc fizyczną i psychiczną. Nauczyciel nie może też udzielać informacji o Tobie i Twojej rodzinie.
 • otrzymania warunków niezbędnych Ci do rozwoju, korzystania z pomocy pedagoga szkolnego.
 • zapoznania się z programem nauczania i stawianymi przed Tobą wymaganiami, które musisz spełnić, aby otrzymać daną ocenę na semestr i koniec roku z każdego przedmiotu.
 • informacji o tym, w jaki sposób będzie sprawdzana Twoja wiedza w ciągu roku szkolnego.
 • informacji o sposobach podwyższenia oceny na półrocze lub koniec roku szkolnego.
 • informacji o ocenie swoich postępów w nauce oraz zachowaniu, a także informacji o tym, dlaczego ta ocena jest taka, a nie inna.
 • swobodnej wypowiedzi, o ile ta wypowiedź nie będzie krzywdząca dla innych osób.
 • takiej organizacji życia szkolnego, aby móc zachować równowagę między nauką a rozwijaniem własnych zainteresowań.
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, ale zawsze w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • wyboru nauczyciela, który będzie opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
 • informacji o swoich prawach i obowiązkach.

Masz m.in. OBOWIĄZEK:

 • uczyć się do ukończenia 18 roku życia.
 •  szanować godność pracowników szkoły i innych uczniów.
 • chodzić na lekcje.
 • przygotowywać się do lekcji.
 • zachowywać się porządnie podczas lekcji.
 • dbać o czysty ubiór i higienę osobistą.
 • dbać o to, aby wszystkie Twoje nieobecności w szkole były usprawiedliwione w określonym terminie.
 • przestrzegać zasad określonych w statucie i regulaminie szkoły, np. zasad dotyczących ubioru, malowania się do szkoły lub korzystania z telefonu komórkowego.