Pedagog

Pedagog szkolny- pan Krzysztof Rosa

Adres e-mail:

Godziny pracy:

poniedziałek: 11.00-11.45

wtorek: 13.45-14.30

środa: 9.05-9.59, 10.00-10.45 (filia Toczyska)

czwartek: 10.00-10.45,

 

 

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”
                                                                                                                                                            (Dawid Bly)

Do zadań pedagoga szkolnego w szczególności należy:

 • udzielanie porad uczniom, rodzicom i nauczycielom;
 • organizowanie (prowadzenie) różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie (rozpoznawanie) ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie rozwoju i mocnych stron uczniów; minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów;
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 

Uczniu, zwróć się do pedagoga, gdy:  Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 
 •  czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ,
Z KTÓRĄ NIE MOŻESZ SOBIE PORADZIĆ !

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej