Harmonogram zebrań z rodzicami

Harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach

w roku szkolnym 2021/2022

 

23 września

 • zapoznanie rodziców z najważniejszymi dokumentami szkoły – statutem, planem pracy szkoły na rok szk. 2021/22, szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym, obowiązującymi w szkole procedurami i regulaminami,
 • bezpieczeństwo, procedury covid 19
 • wybory do rady rodziców,
 • przekazanie najważniejszych spraw bieżących oraz organizacji pracy szkoły.
 • zapoznanie rodziców ze szkolnym systemem oceniania, z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, z możliwościami dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • zaplanowanie pracy wychowawczej oraz ustalenie harmonogramu imprez klasowych,
 • wybór przedstawiciela klasowego.

25 listopada

 • Szkolenie dla rodziców.
 • Zebrania klasowe – przekazanie rodzicom informacji o ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, o postępach i trudnościach w nauce, problemach wychowawczych. Zagrożeniach oceną niedostateczną.

10 lutego

 • Zebrania klasowe – zapoznanie rodziców z wynikami klasyfikacji okresowej, poinformowanie ich o skutkach uzyskania ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz oceny nagannej zachowania, ustalenia dotyczące pracy w drugim semestrze.

14 marca

 • Dzień otwarty dla rodziców.
 • Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

 

17 maja-  klasy 1-3 i oddziały przedszkolne

18 maja-  klasy 7-8

 • Zebrania klasowe – przekazanie rodzicom informacji o ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, o postępach i trudnościach w nauce, zagrożeniach oceną niedostateczną, problemach wychowawczych, podsumowanie pracy w kończącym się roku szkolnym.
 • Wnioski do pracy.
 • Egzamin ósmoklasisty.

 

Tematyka dodatkowa uzależniona będzie od bieżących potrzeb. Terminy i godziny spotkań mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany będą zamieszczane na  stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców i w dzienniku elektronicznym.