Harmonogram zebrań z rodzicami

Harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach

w roku szkolnym 2020/2021

 

16.09.2020 r.

godz. 17.00

Oddział przedszkolny i klasy 1-3

Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego.

Przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę szkoły.

Przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę wychowawcy (plan pracy wychowawczej plan imprez klasowych).

Wybór trójek klasowych.

 

 

17.09.2020 r.
godz. 17.00

Szkoła Podstawowa

 

Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego.

Przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę szkoły (Statut szkoły – informacje o zmianach, program wychowawczo- profilaktyczny).

Przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę wychowawcy (plan pracy wychowawczej, plan imprez klasowych) oraz pracę innych nauczycieli (kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów)

Wybór trójek klasowych

Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców.

 

 

….11.2020 r.
godz. 17.00
 

Omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

……11.2020 r.

godz. 17.00

Oddziały przedszkolne

 

Przekazanie informacji o wstępnej diagnozie i obserwacjach dzieci.

 

 

18.02.2021 r.

godz. 17.00

Szkoła Podstawowa

Oddziały przedszkolne

Przedstawienie klasyfikacji śródrocznej.

 

Przedstawienie informacji o dzieciach przedszkolnych.

 

 

 15.04.2021 r.

godz. 17.00

Szkoła Podstawowa

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i trudnościach w nauce.

Przedstawienie cząstkowych ocen uczniów .

Omówienie sytuacji zespołu klasowego.

Sprawy bieżące klasy.

Indywidualne rozmowy z rodzicami.

 

 

15.04.2021 r.

godz.17.00

Oddziały przedszkolne

Przekazanie diagnozy gotowości szkolnej (6 l).

Przekazanie informacji o zachowaniu i postępach dzieci.

Sprawy bieżące.

 

 

15.04.2021 r.

godz. 17.00

Szkoła Podstawowa

Oddział przedszkolny

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i trudnościach w nauce.

Przedstawienie cząstkowych ocen uczniów .

Przypomnienie procedur egzaminu ósmoklasisty.

Indywidualne rozmowy z rodzicami.

 

 

Tematyka dodatkowa uzależniona będzie od bieżących potrzeb. Terminy i godziny spotkań mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany będą zamieszczane na  stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców i w dzienniku elektronicznym.