„Wsparcie dostępu do dobrej jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Stoczek Łukowski”

 

Gmina Stoczek Łukowski realizuje Projekt pt. ”Wsparcie dostępu do dobrej jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Stoczek Łukowski”, w okresie od 01.01.2024 do 31.07.2025.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych – grupowych i indywidualnych.

#Fundusze UE  #Fundusze Europejskie

Wartość projektu: 1 147 500,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 975 375.00 zł

Projekt pt. ”Wsparcie dostępu do dobrej jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Stoczek Łukowski” jest realizowany przez Gminę Stoczek Łukowski, w okresie od 01.01.2024 do 31.07.2025. Celem projektu jest wsparcie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, ze szczególnym uwzględnieniem grup w niekorzystnej sytuacji, w odniesieniu do sześciu szkół podstawowych w gminie Stoczek Łukowski. Wsparciem objętych zostało 434 uczniów, z czego 138 to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym 14 z niepełnosprawnościami), a także 62 nauczycieli. Podstawą projektu jest realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz                            z zastosowaniem m.in. takich metod jak nauka w praktyce i doświadczeniu. Zajęcia prowadzone są przez kadrę własną szkół, posiadającą adekwatne kompetencje i kwalifikacje. Uzupełniająco, w celu wsparcia rozwoju uczniów, wszystkie szkoły zostaną doposażone również w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, zwiększające ich potencjał dydaktyczny. Całość wsparcia zaplanowano w ramach 6 zadań, odpowiadających wsparciu poszczególnych szkół.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych – grupowych i indywidualnych. Zajęcia grupowe w ramach projektu: z programowania/kodowania, ekologiczne, plastyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne,                         z metod uczenia się, z metod radzenia sobie ze stresem, muzyczne, psychoedukacyjne, szachowe, taneczne, sportowe, z psychologiem, z pedagogiem, z robotyki, językowe i z doradztwa zawodowego. Zajęcia indywidualne w ramach projektu: rozwijające uzdolnienia uczniów, logopedyczne,                                        z psychologiem, z pedagogiem, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, rewalidacyjne                           i z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

#Fundusze UE  #Fundusze Europejskie

Wartość projektu: 1 147 500,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 975 375.00 zł

 

 

Plakat projektowy do zamieszczenia na stronie internetowej i w mediach społecznościowych

REKRUTACJA DO PROJEKTU „WSPARCIE DOSTĘPU DO DOBREJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI

Zapraszamy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie dostępu do dobrej jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Stoczek Łukowski” w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne poniżej, zaś w wersji papierowej w siedzibie szkoły oraz biurze projektu: Centrum Usług Wspólnych Gminy Stoczek Łukowski, Kisielsk 84, 21 – 450 Stoczek Łukowski.

Termin na złożenie formularzy rekrutacyjnych dla uczniów upływa 19 lutego 2024 r, zaś dla nauczycieli – 29 lutego 2024 r.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz i oświadczenie uczestnika) należy złożyć w w/w terminach w sekretariacie szkoły lub biurze projektu.

 

Dokumenty do pobrania:

1/ Regulamin rekrutacji

2/Załącznik nr 1a – Formularz zgłoszeniowy – uczeń

3/Załącznik nr 1b – Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel

4/Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO

5/Załącznik nr 3 – Rekomendacja nauczyciela, wychowawcy

6/Załącznik nr 4 – Rekomendacja dyrektora

7/Załącznik nr 5 – Deklaracja udziału w projekcie

 

Regulamin rekrutacji – Gmina Stoczek Łukowski

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5