Program wychowawczo-profilaktyczny

 

SZKOLNY PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W STARYCH KOBIAŁKACH

2020/2021

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526)
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487)
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783)
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 214)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
 • Statut Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach.

 

Wstęp                                          

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Starych Kobiałkach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (wewnętrznej),
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2019/2020,
 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych itp.),
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. wnioski z działalności zespołów przedmiotowych i wychowawczych, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniem problemowym, ryzykownym. W roku szkolnym 2020/2021 jednym z priorytetów jest uwzględnienie postulatów i wniosków wielu środowisk i podmiotów (m.in. Ministra Zdrowia), W nowelizowanym rozporządzeniu wskazano tematykę dotyczącą istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska), Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

 

I. Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Dodatkowo szkoła prowadzi działalność w zakresie przeciwdziałania pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych i otwartości na potrzeby drugiego człowieka oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

II. Sylwetka absolwenta

Celem działalności Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno-wychowawczym byli  przygotowani do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowali samodzielne decyzje w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Nasz absolwent:

 • Ma poczucie własnej godności i wartości.
 • Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce.
 • Jest dobrze przygotowany do następnych etapów szkolnictwa.
 • Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe.
 • Potrafi odróżnić dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości.
 • Rozumie potrzeby innych i potrafi z nimi współpracować.
 • Jest asertywny, tolerancyjne, otwarty na innych, szczery i wrażliwy.
 • Cechuje się kulturą i odpowiedzialnością.
 • Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • Intelektualnej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie wszelkich zasad i przepisów bezpieczeństwa w okresie pandemii „Koronawirusa”, które zostały opracowane oraz zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.
 • Moralnej i fizycznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • Emocjonalnej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych. Wypracowywanie u uczniów cechy współodpowiedzialności za siebie i innych w myśl zasady „Chroniąc siebie, chronisz innych”.
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
  i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
  a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania
  w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
  i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
 • Poszerzanie wiedzy na temat wirusa wywołującego COVID-19, profilaktyki z tym związanej oraz sposobu postępowania w przypadku zauważenia u siebie lub innej osoby charakterystycznych objawów.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń (min.COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych) oraz rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
  i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
  i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • monitorowanie aktualnej sytuacji zdrowotnej w najbliższym otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych, oraz wymianę informacji pomiędzy wszystkimi pracownikami szkoły, rodzicami i uczniami.
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na panującą pandemię koronawirusa, odczuwają lęk, lub innego rodzaju dyskomfort w trakcie przebywania w szkole.

Działania te obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • zachęcanie do odwiedzin Oficjalnego serwisu rządowego gdzie, można się zapoznać z rządową kampanią społeczną na temat koronawirusa.
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
  o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

Zadania wychowawcze programu:

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
  i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności
  w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.
 • Troska o zdrowie moje i innych

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystania ze środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie tym zachowaniom,
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom,
 • zapoznanie z niebezpieczeństwami związanymi z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

Uczestnicy programu wychowawczo – profilaktycznego

Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
  i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opiniuje i uchwala w porozumieniu z radą rodziców program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
  w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania
  w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach
  w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z policją, sądem i innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

Pedagog szkolny:

 • diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym
  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Rodzice:

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie i wspierają ich w działaniach,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,

Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Wychowawcami i Radą Pedagogiczną,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/2021

Szczegółowe cele do pracy w danym roku szkolnym wynikają z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki poprzez promocję talentów i sukcesów uczniowskich oraz organizację ciekawych wyjazdów edukacyjnych.
 3. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.
 4. Poprawa czytelnictwa.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I i IV.
 2. Podniesienie kultury osobistej uczniów w szczególności właściwego wyrażania się oraz okazywania szacunku innym ludziom.
 3. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 4. Zapoznanie uczniów i rodziców z regulacjami prawa wewnątrzszkolnego (statut, WZO)
 5. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.

OBSZAR ROZWOJU MORALNEGO I FIZYCZNEGO

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych (ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych).
 2. Uwrażliwienie na potrzeby innych.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia.
 4. Organizacja warsztatów na temat uzależnień.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. Wskazywanie swoich mocnych i słabych stron (przeprowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych)

 VII. Harmonogram działań

Harmonogram działań obejmuje wszystkie odziały Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach tj. klasy 0-III oraz IV-VIII.

SFERA Zadania Forma realizacji Termin
INTELEKTUALNA Rozpoznawanie,  rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów – przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

– stworzenie i wdrożenie szkolnego systemu wspierania uzdolnień,

– prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań,  konkursów, wyjścia do muzeum, teatru itp.

– przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły,

 

 

 

Dzień kreatywności

 

 

 

Innowacja – język angielski – „Kartka do Królowej”

 

 

 

IX-VI 2020/2021 r.

IX – X 2020 r.

 

 

 

 

 

-zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby

– zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć

III 2021

 

 

 

IX 2020 – V 2021

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień i predyspozycji zawodowych – zajęcia z orientacji zawodowej na godzinach wychowawczych

– zajęcia z doradztwa zawodowego w klasie VII

– wyjazdy na dni otwarte szkół licealnych

– wyjazd na Targi Pracy do Łukowa

zgodnie z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach
Rozwijanie umiejętności i zdolności uczniów mających trudności w nauce – prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych

– współpraca z PPP, instytucjami wspierającymi wychowanie

IX 2020 r. – VI 2021 r.
Rozwijanie umiejętności i zdolności uczniów niepełnospraw -nych – prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych

– współpraca z pedagogiem, psychologiem, PPP i innymi instytucjami wspierającymi

IX 2020 r . – VI 2021 r.
Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych – lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

– nagrody za najlepsze wyniki w nauce i 100% frekwencję, nagrody za czytelnictwo

 

IX-VI 2020/2021 r.

 

 

VI 2021 r.

Wyrabianie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności

 

 

 

 

 

 

 

Wyrabianie u uczniów nawyku oszczędzania środków finansowych.

– systematyczne przypominanie uczniom obowiązujących w szkole i na lekcjach reguł i zasad

– stosowanie kar zawartych w WZO

– lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

 

Ukazywanie uczniom, jak ważne jest oszczędzanie, nie tylko w dobie pandemii koronawirusa Omówienie sytuacji gospodarczej przed oraz w trakcie pandemii COVID-19

zgodnie z harmonogramem zajęć

 

 

 

 

IX-VI 2020/2021 r.

  Kształtowanie właściwej postawy czytelniczej – motywowanie do czytania książek (konkursy czytelnicze itp.)

– prowadzenie lekcji bibliotecznych

– powołanie Koła bibliotecznego

– udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”

– udział w szkolnym projekcie „Zalajkuj czytanie”

– współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Starych Kobiałkach

– turniej „Kocham Cię książko”

– konkurs „Czytam i notuję”

– głośne czytanie w ramach programu „PoczytajMy

– udział w akcji  Narodowe Czytanie

IX 2020 r. – VI 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

IX – XII 2020r.

 

 

IX 2020 r. – IV 2021 r.

IX 2020 r. – VI 2021 r.

 

 

 

MORALNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIZYCZNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej – działalność charytatywna (akcje charytatywne – Góra grosza, Korkomania, zbiórka dla domu dziecka, Program „Szkoło pomóż i ty” organizowanych przez szkolne koło Caritas i Koło Misyjne;

– wyjazdy do Domu Seniora „Tęczowe Wzgórze”

 

– cykl działań w ramach działalności harcerskiej

– wolontariat szkolny

Powołanie Rady Wolontariatu.

Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu

– egzekwowanie wśród uczniów właściwych postaw czyli: okazywanie szacunku w słowach i czynach wobec dorosłych, rówieśników i młodszych – nawykowego stosowania zwrotów grzecznościowych

– warsztaty nt kultury słowa

– lekcje wychowawcze nt seksualności, poszanowania swojego ciała.

IX-VI 2020/2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 2020r. – VI 2021r.

 

 

IX 2020-VI 2021

 

październik 2020r.

 

 

 

 

IX 2020 – VI 2021

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych – świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych,

– lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu,

-wycieczki szkolne, wycieczki

 

 

 

 

zgodnie z kalendarzem uroczystości

i harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach

 

 

 

 

 

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

 

wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze, terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli (np. od do)
Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii itp.

 

– obchody Dnia Języków Obcych

– lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

– wycieczki szkolne

grudzień 2020 r.

 

zgodnie z harmonogramem

Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły – udział i tworzenie imprez szkolnych: Dzień papieski, pasowanie pierwszoklasistów, Jasełka, Dzień  patrona, Dzień rodziny.

– Spotkania harcerzy i zuchów

– przestrzeganie ceremoniału szkolnego (strój, zachowanie itp.)

zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

Znajomość życia i twórczości Jana Pawła II, ukazywanie postaw i wartości – organizacja konkursów literacko-poetyckich, plastycznych, wiedzy związanych z patronem szkoły

– lekcje wychowawcze oraz lekcje religii poświęcone tej tematyce,

– zorganizowanie obchodów Dnia Patrona Szkoły

X 2020 r. i

V 2021 r.

 

 

 

zgodnie z harmonogramem zajęć

 

 

V 2021r.

Promowanie zdrowego stylu życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypracowywanie u uczniów cechy współodpowiedzialności za siebie i innych

 

– udział w programach: „Owoce i mleko w szkole”, „Śniadanie daje moc”,:Tesco dla szkół”

– pogadanki na godzinach wychowawczych, robienie kanapek, sałatek,

– wykonywanie gazetek nt. zdrowego odżywiania

 

– udział w programie „Trzymaj formę”

– organizacja Dnia Kultury Zdrowotnej

– organizacja Dnia rodziny

– organizacja „Konkursu wiedzy olimpijskiej”

– organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych (SKSy, zajęcia taneczne), wyjazdy na basen, lodowisko; rajdy rowerowe

 

Innowacja pedagogiczna: Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych w powiecie łukowskim

 

Poruszanie tematyki na lekcjach wychowawczych, informującej o tym, że chroniąc siebie chronisz innych.

IX 2020 r. – VI 2021 r.

 

 

Zgodnie z harmonogramem zajęć

 

 

IX 2020 r. – VI 2021 r.

 

 

maj 2021 r.

 

 

 

 

 

czerwiec 2021 r.

 

maj 2021r.

Zgodnie z harmonogramem

Przeciwdziałanie uzależnieniom – lekcje wychowawcze poruszające problematykę uzależnień od alkoholu, nikotyny i narkotyków

– projekcje filmu i pogadanki na lekcjach religii i WDŻ

– prelekcja nt. szkodliwości zażywania dopalaczy

– udział w programach „Czyste powietrze wokół nas” (oddziały przedszkolne) oraz „Nie pal przy mnie proszę” (klasy I-III)

– organizacja warsztatów na temat uzależnień.

IX 2020-VI 2021

 

 

 

 

 

 

 

XII 2020

 

 

X 2020-VI 2021

 

 

 

 

 

pierwsze półrocze

  Przeciwdziałanie agresji i przemocy – lekcje wychowawcze poruszające problematykę zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nią

– lekcje informatyki poruszające problem cyberprzemocy

– przeprowadzenie zajęć w ramach godziny wychowawczej nt bezpieczeństwa w internecie (www.edukacja.fdds.pl) – do skorzystania i pobrania scenariuszy)

– spektakle profilaktyczne

-konsekwentne stosowanie zasad WZO

– współpraca z Komendą Policji, psychologiem, PPP i innymi instytucjami,

– opracowanie gazetek ściennych nt przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy

 

IX 2020 r. – VI 2021 r. – zgodnie z harmonogramem

 

X 2020-IV 2021

  Przeciwdziałanie krzywdzeniu oraz wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i młodzieży – przeprowadzenie zajęć w ramach godziny wychowawczej oraz na zajęciach z WDŻ nt seksualności i potrzeb emocjonalnych człowieka (http://fdn.pl/wykorzystywanie-seksualne-dzieci; http://chronimydzieci.fdn.pl/ ) X 2020r. – VI 2021r.
SPOŁECZNA Kształtowanie poczucia własnej wartości i respektowania

prawa innych osób do poszanowania ich godności

omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych, zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów (wykonanie gazetki ściennej)

– lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

– zorganizowanie akcji „Słodkości za złośliwości”

wrzesień 2020 r.

IX- X 2020 r.

XII 2020 r.

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

– analizowanie sytuacji problemowych

– wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

– imprezy klasowe i szkolne

– zabawy integracyjne na zajęciach

zgodnie z harmonogramem zajęć

wrzesień 2020 r.

 

Zgodnie z harmonogramem

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego  

– wycieczki krajoznawcze.

 

 

kwiecień 2021 r.

zgodnie z harmonogramem

Zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania ucznia w szkole aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw, w autobusie szkolnym, na wycieczkach, na placu szkolnym itp.

– pogadanki z wychowawcami nt bezpiecznego zachowania się na korytarzu szkolnym i podczas dowozów, zapoznanie z regulaminami

– spotkania z policjantem, strażakiem, pielęgniarką itd.

– przeprowadzenie pogadanek nt udzielania pierwszej pomocy

– analiza uwag, kontrola bezpieczeństwa poprzez monitoring szkoły

– przeprowadzenie na zajęciach techniki pogadanek nt bezpiecznej drogi do szkoły, przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową

– udział w konkursie prewencyjnym „Jestem bezpieczny”

– udział w programie „ Akademia Bezpiecznego Puchatka”

IX 2020 r. – VI 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 2020 r. – VI 2021r.

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

– analiza frekwencji uczniów

– opracowanie systemu kar i konsekwencji dla uczniów opuszczających zajęcia szkolne

– systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów,

– zebrania, konsultacje, indywidualne spotkania z rodzicami,

– zorganizowanie Dnia Otwartego Szkoły

IX 2020 r. – VI 2021 r.

zgodnie z harmonogramem zebrań i dni otwartych, ustalonym na dany rok szkolny oraz według potrzeb nauczycieli i rodziców;

 

XI 2020r. oraz V 2021r.

EMOCJONALNA Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości – lekcje wychowawcze i pogadanki poświęcone tej tematyce

– zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia (edukacyjne, sportowe itp.)

– udział w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich, olimpiadach itp.

zgodnie z harmonogramem zajęć
Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły – zajęcia integracyjne w klasach

– rozmowy indywidualne

– pogadanki z policjantem

zgodnie z harmonogramem zajęć

 

VIII. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego

Ze względu na panującą pandemię COVID-19, powyższa tabela, przedstawia propozycje działań, które ewentualnie mogą być przeprowadzone jedynie z uwzględnieniem wszelkich środków bezpieczeństwa oraz wytycznych przekazanych przez min. Ministerstwo Zdrowia, Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Oświaty lub w momencie ustania pandemii COVID-19. Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich ewentualnych modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • analizę przypadków.
 • monitorowanie sytuacji związanej z „Koronawirusem” nie tylko w najbliższym otoczeniu.

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach w dniu 12.09.2020r.