Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJE DLA RODZICÓW

O ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023/2024

 

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Terminy:

 • 14 maja 2024 (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, (czas trwania 120 min., a w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 180 min.)
 • 15 maja 2024 (środa)  – egzamin ósmoklasisty z matematyki,(czas trwania 100 min., a w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 150 min.)
 • 16 maja 2024 (czwartek)  – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego), (czas trwania 90 min. w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 135 min.)

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 2023 przedstawia się w następujący sposób:

 • 10 czerwca 2024 (poniedziałek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w terminie dodatkowym,
 • 11 czerwca 2024 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki w terminie dodatkowym,
 • 12 czerwca 2024 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego) w terminie dodatkowym.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2024 r. w systemie ZIU dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl

Egzaminy rozpoczynają o godz. 9:00.

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:30 i udają się bezpośrednio przed salę egzaminacyjną.
 2. Na egzamin każdy zdający przynosi legitymację i korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, długopisu lub pióra z czarnym tuszem, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatch, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą stawiając ją przy nodze stolika.
 5. Nie wcześniej niż o godz. 9:00 uczniowie otrzymują arkusze egzaminacyjne.
 6. Uczeń musi zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu i sprawdzić czy zestaw jest kompletny (czy ma wszystkie strony i czy jest zeszyt zadań egzaminacyjnych i karta odpowiedzi) – wszelkie braki natychmiast zgłasza. Uczeń sprawdza poprawność numeru PESEL wydrukowanego na naklejce przygotowanej przez OKE.
 7. Uczeń na pierwszej stronie i na karcie odpowiedzi, (z wyjątkiem uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) nanosi na arkusz swój kod, pesel, nakleja w wyznaczonym miejscu naklejki przygotowane przez OKE (osobom wymienionym w nawiasie czynności te wykonuje zespół nadzorujący).
 8. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, ale nie później niż do zakończenia czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale spóźnionemu zdającemu nie przedłuża się czasu pisania.
 9. Uczniowie z dysleksją rozwojową i uczniowie            z arkuszami dostosowanymi nie nanoszą odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.
 10. Pozostali uczniowie zaznaczają odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.
 11. Wszyscy uczniowie zapisują odpowiedzi do zadań otwartych w wyznaczonym miejscu wyłącznie czarnym długopisem.
 12. Na egzaminie z matematyki – ważne jest aby uczeń wszystkie rozwiązania zadań otwartych zapisał w odpowiednim miejscu (nie może wyjść poza zaznaczone ramki w miejscu przeznaczonym na rozwiązanie). Wszystkie rysunki wykonuje bezwzględnie czarnym długopisem.
 13. W czasie pracy z zestawem uczeń pracuje samodzielnie, nie zakłóca przebiegu egzaminu, nie opuszcza sali, nie opuszcza wylosowanego miejsca w sali, nie porozumiewa się z innymi zdającymi, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 14. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy, zakłócania przebiegu egzaminu, wniesienia lub używania urządzeń telekomunikacyjnych, zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa uczniowi pracę z zestawem, unieważnia dany zakres egzaminu i nakazuje opuszczenie sali.
 15. 10 minut przed końcem czasu pisania przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina o konieczności naniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy to uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i z orzeczeniami do kształcenia specjalnego).
 16. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę otrzymują dodatkowe 5 minut na sprawdzenie czy przenieśli wszystkie odpowiedzi na kartę, mogą również uzupełnić przeniesienie odpowiedzi (jest to czas na czynność techniczną, nie jest przeznaczony na rozwiązywanie zadań). Jeśli pomimo dodatkowych 5 minut uczeń nie zdąży przenieść odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi musi ten fakt koniecznie zgłosić przewodniczącemu komisji w swojej sali.

Szczegółowe informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/202334 znajduje się na stronie OKE Kraków w zakładce egzamin ósmoklasisty: http://www.oke.krakow.pl/inf/

oraz na stronie CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/