Historia szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach położona jest na terenie gminy Stoczek Łukowski, w powiecie łukowskim, w województwie lubelskim. Najważniejsze wydarzenia historyczne dotyczące gminy Stoczek Łukowski związane są z powstaniem listopadowym.

Pierwsze informacje o Kobiałkach, jak podają źródła historyczne, pochodzą z roku 1472. W przeszłości była to niewielka osada otoczona bujnymi lasami. Obszar ten był własnością biskupów poznańskich, nad którymi patronat sprawował biskup Andrzej Bniński. Obecnie Stare Kobiałki to dynamicznie rozbudowująca się miejscowość.

Jak podają źródła, początki oświaty szkolnej sięgają roku 1922. Zajęcia prowadził jeden nauczyciel i odbywały się one na dwie zmiany w wynajmowanym budynku szkolnym. Do szkoły uczęszczało 72 dzieci z miejscowości: Błażejki, Kobiałki, Ruda, Zabiele.

Najstarszy budynek szkolny wybudowano tu w 1938 roku. Pierwszym kierownikiem szkoły był Władysław Załuska. Szkoła posiadała wówczas 4 izby lekcyjne, korytarz i kancelarię.

W czasie II wojny światowej wieś Stare Kobiałki została w 75 % spalona. Budynek szkolny ocalał. Odbywało się wówczas tajne nauczanie prowadzone przez Władysława i Stanisławę Załuskich. W 1940 roku Władysław Załuski został aresztowany i wywieziony na Pawiak, a następnie do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie zginął.

W 1965 roku ludność Kobiałek przystąpiła do rozbudowy szkoły. Dobudowano dwie sale lekcyjne, budynek gospodarczy oraz pracownię do zajęć praktycznych. Rozbudowę zakończono w 1967 roku. Do szkoły uczęszczało wówczas 191 dzieci i pracowało 9 nauczycieli. Szkoła przez cały czas bardzo aktywnie działała w środowisku. Prowadzono w niej kursy dla dorosłych w zakresie klasy VII. Działał również Uniwersytet Powszechny, którego zakres obejmował kurs kroju i szycia oraz prowadzenia gospodarstwa. Było to bardzo przydatne dla młodych dziewcząt.

Szkolnictwo coraz pełniej przeżywało swój rozkwit, następowały zmiany na lepsze. Zwiększały się nakłady na wyposażenie szkoły w sprzęt i niezbędne pomoce naukowe. W kolejnych latach liczba uczniów i nauczycieli wzrastała. Kierownikiem szkoły był Tadeusz Kasjaniuk.

Z początkiem lat 80-tych funkcję dyrektora szkoły objął mgr historii Józef Uziębło, który kierował placówką przez 12 lat. W tym okresie w szkole utrzymywała się dość wysoka liczba uczniów. Najwięcej dzieci uczęszczało do szkoły w roku szkolnym 1988-89. Spadek liczby uczniów nastąpił w roku szkolnym 1991-92. Liczba nauczycieli wahała się w granicach od 9 do 14.

W 1990 roku została wprowadzona do szkoły nauka religii.

W 1991 roku rozwiązany został punkt filialny w Nowych Kobiałkach, w związku z tym zwiększyła się liczba uczniów w Szkole w Starych Kobiałkach.
W roku szkolnym 1992-93 sytuacja finansowa szkoły uległa znacznemu pogorszeniu. Finanse ze strony państwa wystarczały jedynie na opał i energię elektryczną, resztę wydatków takich jak: remonty, zakup środków czystości pochodziły wyłącznie ze składek na Komitet Rodzicielski.

W roku szkolnym 1994-95 nastąpiły zmiany na stanowisku kierowniczym. W maju 1994 w wyniku przeprowadzonego konkursu przez Urząd Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, dyrektorem szkoły został mgr Longin Kajka, który kierował placówką do 2006 roku. W tym czasie uporządkowany został teren szkoły, wyremontowany dojazd do budynku szkolnego, naprawione zostało też ogrodzenie wokół całego placu.

W roku 1994 roku mieszkańcy wsi Stare Kobiałki, Nowe Kobiałki, Jamielnik Kolonia, Nowy Jamielnik, Ruda i Błażejki utworzyli podczas ogólnego zebrania w szkole Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Dokonano wyboru władz. Przewodniczącym został Adam Jończyk, zastępcą Hanna Drosio, a skarbnikiem Kazimierz Brodowski. Wspólnie z dyrektorem szkoły – Longinem Kajką, rozpoczęto starania o uzyskanie dokumentacji technicznej nowego budynku szkolnego.

Mając zgodę na budowę budynku szkolnego, środki finansowe własne oraz  z budżetu Miasta i Gminy, w roku 1995 wykonano ściany fundamentalne. Wszystkie prace związane ze stanem zerowym były prowadzone przez mieszkańców społecznie.Pod koniec roku 1996 Zarząd Miasta i Gminy w Stoczku Łukowskim zlecił Łukowskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu z Łukowa wykonanie stanu surowego budynku szkolnego. Pracę zakończono w sierpniu 1997 roku.

Nowy budynek szkolny został oddany do użytku 17 kwietnia 1999 roku i nadano mu imię Jana Pawła II. Poświęcenia szkoły dokonał biskup Henryk Tomasik.

W latach 1999-2019 w Starych Kobiałkach oprócz Szkoły Podstawowej funkcjonowało Gimnazjum.

W 2001 roku w Zespole Szkół w Starych Kobiałkach oddano do użytku salę gimnastyczną, a w 2012 roku nowoczesny kompleks boisk sportowych ORLIK.

W 2006 roku w hołdzie Janowi Pawłowi II odbyła się uroczystość posadzenia dębu na placu szkolnym.

Obecnie funkcję dyrektora Szkoły w Starych Kobiałkach pełni Krzysztof Czub, a funkcję wicedyrektora – Wioletta Sokołowska.

 

KIEROWNICY/DYREKTORZY SZKOŁY W STARYCH KOBIAŁKACH

  1. 1918-1921 Kazimiera Szałkówna-Czub
  2. 1922 -1923 Maria Podamczyk
  3. 1924-1925 Kamila Kamińska-Drosio
  4. 1926-1930 Bronisław Kasjaniuk
  5. 1931-1940 Władysław Załuska
  6. 1940-1952 Stanisława Załuska
  7. 1952-1982 Tadeusz Kasjaniuk
  8. 1982-1994 Józef Uziębło
  9. 1994-2006, 2011-2016 Longin Kajka
  10. 2006-2011, od 2016 Krzysztof Czub